...

 

خیالم را پرواز می دهم

می خورد
               به در
                        به دیوار
        به پنجره...

/ 2 نظر / 2 بازدید
زهرا.م

رهاترش کن که از دنیا هم رد شود، در و دیوار که برایش چیزی نیست.

عاطفه

اسب های خیالت را هنوز داری؟ اسب هایم غروب کرده اند و جاده های خیالی خالی مانده اند.. اما هنوز ابرهایم را دارم و رنگین کمانم را هنوز خودم می توانم ببافم و حس می کنم که زمین زیر پای من است زمینی که هنوز اصرار دارد فصلهایش را بیشتر کند و آنقدر امید دارم که منتظر طلوع دوباره اسبهایم بمانم حسین شکربیگی