آرام آرام ...

 

آرام آرام صبح می شود.
اینجا وسعت آسمان به بی نهایت می رسد!
دیروز وقتی من و آ ازفروشگاهی درنزدیکی خانه کمی خرید کردیم موقع برگشت آسمان ِآبی‌ ِ بی نظیری مقابل مان از پشت درخت های پاییزی از لابه لای شاخه های کم برگ پیدا بود. سمت چپ روی کوه ها پوشیده ازبرف بود. و توده های فشرده ی ابر در پشت خانه ها انگار به زمین رسیده بودند.

در این مدت مثل اینست که کسی مرا میان دو دستش گرفته باشد و محکم تکان داده باشد!
گیج ام هنوز و دورم ازخودم!

اما حالم خوبست اینجا سکوت بیداد می کند.

 

 

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
زنبق دره

این آسمانی که گفتی را خیلی دوست دارم اصلا آسمان را دوست دارم یک وقت هایی تنها چارهء سردرد ماندن در ترافیک چهارراه پارک وی برای من نگاه کردن به برگ درختان چنار و اسمان بود. این تکان ها که می گویی شبیه زلزله است. امیدوارم پس لرزه هایش هم تمام شده باشد و همیشه خوب باشی.

رامک

آسمان آبی ات وسیع باشد خانم بوک!!!

فکر با صدای بلند

خوبه که خوبید.. سکوت و آرامش بسی بهتر از شلوغی و ناآرامی است... [لبخند]