بدون کات!

 

دیروز، ساعت پنج بود که صدای نواخته شدن پیانوی همسایه ی بغلی را از پنجره آشپزخانه شنیدم.
سیب زمینی هایی را که باید برای شام سرخ می کردم آوردم و همان جا روی یکی از صندلی های لهستانی کنار پنجره، پشت ِ میز آشپزخانه نشستم و همه را پاک کردم ...

امروز، با آبپاش به شمعدانی های کنار پنجره آب دادم همین طور به گلدان های توی راهرو و بالکن
که در این دو روز گرما بی آب مانده بودند. اما حواسم جای دیگری بود.

آن روز ، خانم بوک توی فکر بود مثل من.
هیچ کدام با هم حرف نمی زدیم نه او با من ،نه من با آنها !
همه در سکوت ِ بی حوصله و کسالت بار اتاق ِ دَم کرده زل زده بودم توی چشمهای هم.
آدمها توی عکس هاشان هم پیداست که جوانی شان انگار یک دفعه ربوده شده!

آلبوم را روی تخت گذاشتی و به طرف پنجره رفتی دستهات را از هم باز کردی خمیازه ای کشیدی
و به آسمان وانیلی نگاه کردی ساعت سه بعدازظهر، حتی پرنده هم پر نمی زد.
برگشتی روی یکی از راحتی ها نشستی و صدای موسیقی را بالاتر بردی...

من اینجا، می نویسم. اما توی پس زمینه ی این صفحه محوم و دیده نمی شوم.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
زنبق دره

خوشحالم که خانوم بوک با همه رخوت این روزها باز هم برگشته بالاخره این دم اتاق هم تمام می شود همیشه هم که تنهایی آدم شفاف نیست گاهی هم آدم دلش می خواهد در مه غلیظ فرو برود نه کسی را ببیند و نه کسی ببیندش بعد کم کم هوس می کند از مه بیرون بیاید و باز خودی نشان دهد به وقتش البته