لحظه های ناب

 

ساعت هفت صبح سه شنبه است.
دارم با عجله آمده می شوم تابه کلاس ورزش دیر نرسم حتی وقت نمی کنم پرده را کنار بزنم تا ببینم آن بیرون هوا چه رنگی دارد از خانه می زنم بیرون توی حیاط برخورد می کنم با مه سنگینی که تمام فضا را گرفته است! حتی ساختمان روبرویی هم پیدا نیست. داخل کوچه خیابان پیدا نیست وکمی جلوتر درخت ها پیدا نیستند. و من عاشقانه شناورم در این هوای رویاگونه ...
باخودم تنهای تنهایم.
از رطوبت ِخنک قطره های ریز این ابرهای متراکم حس خوشایندی همراهم می شود. صدای سوت مانند پرنده ای که اغلب در روزهای مه آلود این اطراف پیدایش می شودبه گوش می رسد. آفتاب کم رمقی از پشت شاخه های چناران خوشبخت به شکل شعاع نوری پراکنده روی علف های سبز پارک می تابد.

من هنوز شناورم.../ 5 نظر / 3 بازدید
زنبق دره

چقدر عالی خانوم بوک. همینکه یکهو با این مه مواجه شدی و هم اینکه مه آنقدر غلیظ بود که تو را شناور کرد در خودش. چقدر دوست دارم این روز را، این حال را. چه حس خوبی دارد این روز سه شنبه شما.

کتایون

هزار سال است توی مه نبوده ام... . خانم بوک! من هستم اما نا پیدا. نه توی هیچ خانه ای، نه توی هیچ کوچه ای...

زهرا.م

توی همه ی توصیفات تو یک نشانه ای از طبیعت هست. مه این نوشته دیدنی است. آسمان هم که پیدا نیست.

کوچه نادری

این مه رو توی نمک آبرود تجربه کردم. خیلی دوست داشتنیه. دنیائی یه ورای این دنیای دودوتا چهارتای هر روز.

زنبق دره

فعلا همین دور و بر هستم تا دو شنبه :)