هفتچقدر هوا سرد شده.

آهی کشیدو همین طور که به نرده های بالکن تکیه داده بود و تماشای باران بهاری
را به شنیدن غر زدن های مکرر  ِتوی سالن،بین اهالی مهربان خانه! ترجیح داده بود؛
گفت،چقدر سخت است گاهی کنار آمدن با این زندگی.

بعد به من نگاه کرد که از سرما خودم را جمع کرده بودم و منتظر تاییدم شد.

از پشت ِشیشه با دست اشاره کردم، بیا تُو بابا! بیا تُو.

 

  

/ 2 نظر / 3 بازدید
کتایون

چقدر سخت است گاهی ...! حتی اگر این همه باران ببارد

mahdi

اینجا هم جای خوبیست!