مثل پاییز

 


و باز من مثل کسانی می شوم که حافظه ی از دست داده شان را بعد از مدت ها
دوباره پیدا کرده اند!

هی مدام به کودکی می روم و برمی گردم.

 

 

 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
رامک

و کودکی چه حس خوبی داره!

زنبق دره

ها .. امان از خاطرات خانوم بوک. امان از خاطرات. امیدوارم خاطرات شیرین باشند و شیرینی شان طعم از دست دادن و نیافتنی بودن نداشته باشند.

زنبق دره

شکر خدا! امیدوارم امروزت هم طوری باشد که هیچ دلتنگ شیرینی های دوران کودکی نشوی! همینطور آ!

کوچه نادری

عزیزم هنوزم توی کودکی ام. انگار هیچوقت بزرگ نمیشم.