پرسه درحوالی روز


صدای ماشین بازیافت می آید! وقت آمدنش هرسه شنبه است با صدای امواج وهمهمه ی مرغ های دریایی وارد کوچه می شود! ربطش را تا امروز به کیسه های آبی بازیافت نفهمیدم! می خواهد لابدحس خوبی به اهالی کوچه بدهد!
توی فکرم، خانه ای در دوردست شاید بالای تپه ای سبزوخرم روز وشب اش آسوده می گذرد. سماور روشن است و خانه همچنان در خواب است. روز جمعه خاک شمعدانی های پشت پنجره را باهم عوض کردیم. نمی دانم چرا حالشان زیادخوب نیست بعضی از برگ هاشان زردشده است. می گوید علتش همین جابجایی ست و چیز مهمی نیست و دوباره سرحال می آیند.
همین دور وبر پرسه می زند. گاهی با من است و گاهی هم به شدت دور می رود. نسیم خنکی از پنجره اتاق ِخواب سرازیر می شود. اینجا که نشسته ای در جزیره ،شاید هم روی مبل، داری کتاب می خوانی اما نه ، ظاهرا" همین جایی، روبروی مانیتور چیزی تایپ می کنی که هیچ دلخوشی درخود ندارد. در فکری هستی و هم نیستی. یک طور عجیبی توی روزات پرسه می زنی هی می خواهی رها باشی ...

خانم بوک دارد نگاهم می کند با همان شال سپید و لبخندگرم و صمیمی اش. رفته رفته دارد پیش چشمم رنگ چهره اش تغییر می کند! چطور باید نگه اش دارم با همان تصویر قاب شده توی ذهنم، زنده و پر امید. او دلبسته ی فکر و خیال های نازکی ست که من ازآن بی خبر بودم. حالا چه بایدکرد وقتی دارد راهش را از من جدا می کند. من این سو و او آن سوی من است.

/ 4 نظر / 26 بازدید
عرفانه

"گاهی وقتها دلم برای خودم/خانوم بوک تنگ میشود. مینشینم. فکر میکنم. و همیشه گریه ام میگیرد!" *** فیلم نارنجی پوش را دیده ای بانو؟ آنجا هم کنار محل باریافت پر بود از مرغهای دریایی. به هوای غذایی شاید!

رامک

خانوم بوک را دریابید لطفا

لی لی

چه عکسی! خانه ای در دوردست شاید ... [رویا]

زهرا.م

راه خانم بوک راه خوبی است؟ همراهش باش. نگذار برود. «سماور روشن است و خانه همچنان در خواب است»؛ این‌سکوت و درعین حال زنده‌بودن را دوست دارم.