...


موطن آدمی رابرهیچ نقشه ای نشانی نیست.
موطن آدمی تنهادرقلب کسانی ست که
دوستش می دارند.

مارگوت بیکل

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید