سه

 

اما دلخوشی ها اندک اند.

خانم بوک می گفت، روزها وقتی راه می رود گاهی ناگهان غرق در افکار موذی و روزمره اش می شود و دیگر در مسیر هر روزه اش چیزی را نمی بیند! تنها می رود و می رود... حتی دیگر صدای قدم هایش را که صبح ها در سکوت مطلق شنیده می شد را نمی شنود.
 خانم بوک می گفت این احساس خُوردَش می کند! 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید