آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

جمع اندوه

 

اندوهگین

می شود

صدایم

نگاهم.

 

 

 

لینک صفحه