آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

نامرئی

 

کسی حواسش نیست

همین جا

روی دیوار اتاقم

شعر هایم را،

با جوهر نامرئی

 بنویسم!

 

 

 

لینک صفحه