آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

بی پروا

 

این جا

کلماتم

خود به خود

شعر

می شوند!

 

 

لینک صفحه