آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

من همین جا!

 

دلگیر نیستم!

مدارا می کنم

با لحظه

به لحظه های

زندگیم.

 

 

 

لینک صفحه