آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

ما بدون او

 

چه فضای سنگینی خواهد داشت!

بعد ِ

 او

خانه ی

ما

خانه شان.

 

 

 

کوچک می شوم

گاهی

میان

فکر هایم!

 

 

لینک صفحه