آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

مرگ و زندگی

 

مرگ،

این اتفاق روزمره!

 

زندگی،

این باور همیشگی

 

و ما،

غفلت یک لحظه

میان مرگ و زندگی 

 

 

لینک صفحه